Yhdistys

Matthias Calonius -seuran perustivat suomalaiset oikeushistorioitsijat Helsingissä vuonna 1990, ja se merkittiin yhdistysrekisteriin samana vuonna. Seurassa on tällä hetkellä nelisenkymmentä jäsentä.

Seuran tarkoitus – kuten säännöistä ilmenee – on edistää oikeushistorian tutkimusta ja tuntemusta Suomessa. Tätä tarkoitusta toteuttaakseen seura järjestää vuosittain esitelmätilaisuuksia ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

Kuka oli Matthias Calonius?

Matthias Calonius -seura ry – Matthias Calonius -samfundet rf. on nimetty suomalaisen oikeustieteilijä Matthias Caloniuksen (1738-1817) mukaan. Kotimaisen oikeustieteen isänä pidetty Calonius syntyi Saarijärvellä. Hän aloitti oikeustieteen opintonsa Turussa 1757. Ensimmäiseen akateemiseen virkaansa, Turun yliopiston konsistorin amanuenssiksi Calonius nimitettiin 1763, dosentiksi 1764 ja yliopiston apulaisen virkaan 1771. Professuurin haltijana Calonius toimi 1777-1815 siten, että hän oli 1793-1800 Tukholmassa Korkeimman oikeuden jäsenenä ja – Suomen tultua autonomiseksi osaksi Venäjän keisarikuntaa – 1809-1816 Suomen Suuriruhtinaanmaan uuden hallituselimen, keisarillisen hallituskonseljin ylimpänä lainvalvojana, prokuraattorina. 1816 Calonius nimitettiin todelliseksi valtioneuvokseksi.

Opetustyössään ja tieteellisessä tuotannossaan, joka on pääosin kirjoitettu latinaksi, Calonius loi pohjaa suomalaiselle oikeustieteelle ja siihen nojautuvalle lakimieskoulutukselle. Hän esitteli suomalaiseen oikeustieteeseen keskeisiä vaikutteita yleiseurooppalaisesta ajattelusta ja loi kasvukohtia oikeustieteen tutkimuksen ja opetuksen myöhemmille yhteyksille länsimaisen oikeudellisen ajattelun perinteisiin ja suuntauksiin – Caloniuksen kirjoitukset heijastelevat länsimaisen tradition virtauksia Aristoteleesta Augustinukseen, Samuel Pufendorfista Adam Smithiin. Kuuluisissa ”Siviilioikeuden luennoissaan”, jotka ovat koonnoksena hänen ehkä tunnetuin tieteellinen teoksensa, Calonius luetteloi siviilioikeuden instituutiot noudattaen tyypillisesti valtaosin roomalaisen oikeuden systematiikkaa.